Stalbes pamatskolas skolēnu, vecāku un skolotāju aptauja par adaptāciju jaunajam standartam un mācību pieejai

Pirms rudens brīvdienām par jaunā satura un mācību pieejas realizēšanu Stalbes pamatskolā tika aptaujāti 1., 4., 7.klases skolēnu vecāki, 4.un 7.klases skolēni un skolotāji. Paldies visiem, kas piedalījās aptaujā, jo jūsu viedoklis mums ir svarīgs. Šoreiz aptaujā piedalījās gandrīz 70% minēto klašu skolēnu vecāki.

Iepriecina tas, ka 100% aptaujāto skolēnu savas sajūtas, pirmo gadu mācoties pēc pilnveidotā satura un pieejas, raksturo kā pārsvarā pozitīvas vai drīzāk pozitīvas. Skolēni bez tā, ka apgūst jaunus, interesantus mācību priekšmetus, visbiežāk ir pamanījuši, ka šogad stundās vairāk ir jādomā pašiem, ka katrai stundai ir skaidrs mērķis un sasniedzamais rezultāts, ka šogad stundās var izmantot dažādākas iespējas, kā uzzināt to, ko nezina. Tāpat gandrīz visiem skolēniem ir skaidrs vai drīzāk ir skaidrs, kas šogad mācību procesā būs citādāk un kā tiek vērtēti mācību sasniegumi.

Neskatoties uz skolēnu pozitīvajām atbildēm, vecāki tomēr nav tik optimistiski – tikai 69% vecāku uzskata, ka viņu bērnu sajūtas saistībā ar jauno mācību saturu un pieeju ir pārsvarā vai drīzāk pozitīvas. Tikai 58% vecāku atzīmē, ka skola ir skaidri informējusi par pārmaiņām mācību saturā un procesā, un 50% – ka ir skaidrs, kā šogad tiks vērtēti skolēnu sasniegumi. Jāatzīst, ka visvairāk informēti jūtas 7.klases skolēnu vecāki, bet mazāk pārliecināti ir 1.un 4.klases vecāki. Toties 94% vecāku atzīst, ka klases audzinātājs ir lielākoties vai vienmēr pretimnākošs. Vecākiem tika jautāts arī, par kurām pārmaiņām viņiem būtu vēlēšanās saņemt papildu informāciju un skaidrojumu, un vecāki vairāk uzzināt grib par integrētu un jēgpilnu mācīšanos, vērtībizglītību, sociāli emocionālu mācīšanos, pašvadītu mācīšanos un caurviju prasmēm. Paldies vecākiem arī par kritiku un  ierosinājumiem – daļa vecāku vēlas, lai vairāk informācijas būtu e-klasē, mājaslapā, taču daļa vēlas vairāk individuālu sarunu.  Vecāki tiek aicināti uzdot neskaidros jautājumus gan audzinātājiem, gan priekšmetu skolotājiem, ja neskaidrības ir kādā konkrētā mācību priekšmetā.   1.kl.audzinātāja individuāli sazināsies ar katra skolēna vecākiem par to, kā viņa bērnam izdodas adaptēties skolā.

Skolotāji, gatavojoties jaunajam mācību gadam, ir daudz ko darījuši gan individuāli, gan visi kopā, lai pēc iespējas labāk apgūtu nepieciešamās prasmes un izpratni par izmaiņām mācību saturā un pieejā, tomēr darāmā ir ļoti daudz. Skolotāji atzīst, ka vislielākie izaicinājumi ir mācību materiālu nepietiekamība un daudz lielāks laika patēriņš, gatavojoties mācību stundām, kā arī laika trūkums kvalitatīvai skolotāju sadarbībai. Tomēr skolotāji ir gatavi izaugsmei un zina, kuras prasmes vai zināšanas pašiem jāturpina pilnveidot.

Lai visām ieinteresētajām pusēm izdodas sadarboties kopīgo mērķu sasniegšanai!

Inese Lunte, direktores vietniece izglītības jaut.

Varētu arī interesēt...