Skolēnu uzņemšana skolā

Nāc mācīties Stalbes pamatskolā!

Tevi gaida kvalificēti skolotāji, modernizēti mācību kabineti. Tu vari darboties dažādos interešu izglītības pulciņos, piedalīties dažādās aktivitātēs un projektos!

Skola īsteno 4 licencētas izglītības programmas:

 • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu, izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611).
 • Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).
 • Pamatizglītības programmu (kods 21011111).
 • Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Skola piedāvā:

 • Daudzpusīgas interešu izglītības programmas: floristika, vokālais ansamblis, koris, tautas dejas, mūsdienu dejas, teātra pulciņš, keramika, volejbols, florbols, komandu spēles, Skolnieku rota, matemātika;
 • Pagarinātās dienas grupa 1. – 4. klašu skolēniem;
 • Skolēniem iespēja piedalīties Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase” un Olimpiskā diena;
 • Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projekts 7.-9.klašu skolēniem “Esi līderis”;
 • Karjeras izglītības pasākumi 1.-9.klases skolēniem Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001) ietvaros;
 • Pasākumi skolēniem Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.3.2/16/1/001) ietvaros;
 • “Latvijas skolas soma” pasākumi;
 • Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” pasākumi;
 • Skola īsteno  Eko skolas un Veselību veicinošas skolas pasākumus;
 • Skolēniem iespēja piedalīties starptautiskajos Nord Plus  projektos;
 • Skolēniem iespēja darboties Skolēnu padomes pasākumos.

Dokumentu iesniegšana uzņemšanai  5 – 6 gadīgo bērnu apmācības grupā un  1.- 9. klasē darba dienās no plkst.9:00 līdz 13:00.

Adrese: „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151
www.stalbe.edu.lv
e-pasts skola@stalbe.edu.lv 
Informācija pa tālruni  64134549 vai 27808650