Skolēnu uzņemšana skolā

Nāc mācīties Stalbes pamatskolā!

Tevi gaida kvalificēti skolotāji, modernizēti mācību kabineti. Tu vari darboties dažādos interešu izglītības pulciņos, piedalīties dažādās aktivitātēs un projektos!

Skola īsteno 6 licencētas izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma (01011111)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811)
 • Pamatizglītības programma (21011111)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811)

Skola piedāvā:

 • Interešu izglītības nodarbību piedāvājums:
  volejbols (7.-9.kl.), koris (1.-4.kl.),
  teātris (5.-9.kl.), floristika (2.-9.kl.), keramika (1.-8.kl.),
  sporta spēles (1.-6.kl.), vides pulciņš “Dzīvo zaļi” (5.-9.kl.),
  tautas dejas (1.-4.kl.), jaunsargu nodarbība (4.-9.kl.).
 • Pagarinātās dienas grupa 1. – 4. klašu skolēniem;
 • Skolēniem iespēja piedalīties Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase” un Olimpiskā diena;
 • Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projekts 7.-9.klašu skolēniem “Esi līderis”;
 • Karjeras izglītības pasākumi 1.-9.klases skolēniem Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001) ietvaros;
 • Pasākumi skolēniem Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.3.2/16/1/001) ietvaros;
 • “Latvijas skolas soma” pasākumi;
 • Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” pasākumi;
 • Skola īsteno  Eko skolas un Veselību veicinošas skolas pasākumus;
 • Skolēniem iespēja piedalīties starptautiskajos Nord Plus  projektos;
 • Skolēniem iespēja darboties Skolēnu padomes pasākumos.

Dokumentu iesniegšana uzņemšanai:
5 – 6 gadīgo bērnu apmācības grupā un  1.- 9. klasē darba dienās no plkst.9:00 līdz 13:00.

Adrese: „Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151
www.stalbe.edu.lv
e-pasts skola@stalbe.edu.lv 
Informācija pa tālruni  64134549 vai 27808650