Draudzīga skola

KOPŠ 2010. GADA 15. MAIJA kā STALBES VIDUSSKOLA, bet tagad kā STALBES PAMATSKOLA piedalās KUSTĪBĀ PAR POZITĪVAS VIDES VEIDOŠANU SKOLĀ „DRAUDZĪGA SKOLA”.

HTTP://WWW.BTI.GOV.LV/LAT/DRAUDZIGA_SKOLA/

Kustības „Draudzīga skola” misija – pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā.

2021. gada 9. aprīlī

Aicina pieteikt bērnu radošajām darbnīcām par interneta drošību

Arī šogad Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 piedāvā radošās darbnīcas bērniem par interneta drošības aspektiem un palīdzības saņemšanas iespējām.

Lai pieteiktu bērnu dalībai radošajās darbnīcās, pedagogi un citi speciālisti ir aicināti izmantot saiti http://bit.ly/radosasdarbnicas.

Radošajām darbnīcām var pieteikt gan sākumskolas, gan pamatskolas klases (no 1.-9 klasei).

Vienas nodarbības ilgums – līdz 1h.
Nodarbības ir bezmaksas. Tās notiek attālināti ZOOM vai MS Teams platformā.

2018. gada 4. septembris. 

Konkursa darbu iesniegšanas termiņš – no 2018. gada 7. septembra līdz 2018. gada 5. oktobrim.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
NOLIKUMS
konkursam skolēniem par bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111
(konkurss noris projekta “SIC Latvia “Net-Safe” II” ietvaros)

1. Konkursa organizēšanas mērķis – bērnu un jauniešu izpratnes par bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111 un tā piedāvātajiem pakalpojumiem veicināšana.
2. Konkursa organizētājs – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.
3. Konkursa uzdevums –dot iespēju skolēniem radoši izpausties, izstrādājot vizuālo materiālu par Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111;
3.1. konkursa dalībniekiem ar vizuālās izteiksmes līdzekļiem jāparāda savs priekšstats un asociācijas, kas viņiem saistās ar Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 116111,
3.2. vizuālais materiāla forma nav ierobežota – tas var būt gan vides reklāmas makets, gan bukleta vāks, atklātne vai plakāts;
3.2. konkursa darbā jābūt redzamam uzticības tālruņa numuram 116111.
4. Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes skolēns vai audzēknis, sākot no 5. klases.
5. Tehniskās prasības:
5.1. konkursam iesūta vizuālo materiālu (turpmāk – konkursa darbs);
5.2. konkursa darba izstrādāšanai var izmantot dažādas tehnikas (datorgrafika, fotogrāfija, jaukta tehnika u.tml.);
5.3. konkursa darbam pievieno informāciju par tā veidošanā izmantotajiem tehniskajiem paņēmieniem;
5.4. konkursa darba iesniedzējs seko inspekcijas kontam vietnē Instagram @bernutiesibas.
6. Konkursa darbu iesniegšanas kārtība – konkursa darbus autori publicē savos kontos vietnē Instagram ar tēmturiem #vizualais116111 un #esidrossinterneta, kā arī pievieno inspekcijas Instagram kontu @bernutiesibas.
7. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš – no 2018. gada 7. septembra līdz 2018. gada 5. oktobrim.
8. Prasības – konkursa darbā autors izveido informatīvu, vizuāli pievilcīgu, estētisku un atraktīvu vizuālo materiālu par definēto tēmu.
9. Kritēriji – konkursa darbus vērtēšanas komisija vērtē pēc to atbilstības konkursa mērķim un prasībām, ņemot vērā darba ideju, vizuālo noformējumu, estētiku un izmantotos izteiksmes līdzekļus.
10. Vērtēšanas komisija – konkursa darbus izskata vērtēšanas komisijas locekļi – pieci Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvji.
11. Apbalvošana:
11.1. labāko konkursa darbu apbalvošana notiks 31. oktobrī, projekta “SIC Latvia “Net-Safe” II” un kustības “Draudzīga skola” konferencē;
11.2. apbalvoti tiks trīs labāko darbu autori;
11.3. vērtēšanas komisija pēc saviem ieskatiem var izvēlēties konkursa darbus, kam piešķirt veicināšanas balvas;
11.4. ierīces, kas ļaus pilnveidot un izkopt mākslinieciskās prasmes.
12. Labākais konkursa darbs pilnībā vai daļēji var tikt izmantots bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 informatīvajos materiālos.

13. Informācija par konkursu – konkursa pieteikumu publicē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā (www.bti.gov.lv), VBTAI un Uzticības tālruņa 116111 kontos sociālajos portālos, kā arī citos nacionālajos, reģionālajos un interneta plašsaziņas līdzekļos. Vienlaikus informāciju par konkursiem sniedz reģionālie valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori.

2018. gada 7. marts. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš – no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 30. aprīlim.

KONKURSS “SKOLĒNS, KURAM ES GRIBU PATEIKT PALDIES”,  
“PEDAGOGS, KURAM ES GRIBU PATEIKT PALDIES”

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) izsludina konkursu “Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies”, kas ir pirms diviem gadiem aizsāktās iniciatīvas turpinājums.

Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem jānominē pedagogi vai pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas tieši bijis tas īpašais un svarīgais, ko šī persona devusi tās pieteicējam.

Kustības “Draudzīga skola” dalībnieki anketās un klātienē pasākumos nereti ir norādījuši, ka skolās joprojām pastāv diezgan izteikta plaisa starp pedagogiem un skolēniem – daudzos gadījumos viens otram ir palīdzējuši, atbalstījuši un iedvesmojuši, taču iespējas pateikties nav bijis. Lai radītu šādu iespēju, VBTAI organizē šo konkursu un aicina tajā piedalīties skolēnus un pedagogus, sūtot informāciju par skolēnu vai pedagogu, kurš devis nozīmīgu ieguldījumu rakstītāja dzīvē. Skolēni savus aprakstus iesūta par sev būtiskiem un svarīgiem pedagogiem, pedagogi – par skolēniem.

Konkursa organizētāji uzsver, ka šis nav konkurss par labāko pedagogu vai skolēnu – varbūt tieši kāds “grūtais” skolēns licis paskatīties uz dzīvi citām acīm vai arī kāds skolotājs ārpus stundas ar savu rīcību vai piemēru bijis paraugs turpmākajai dzīvei? Tieši tāpat konkursa pieteikuma varonis var būt jau sen pabeidzis savas skolnieka vai pedagoga gaitas.

Savus pieteikumus konkursa dalībnieki var iesūtīt elektroniski vai pa pastu. Pieteikuma izveidošanā var izmantot dažādas tehnikas – eseja, prezentācija, fotololāža utt., taču īpaši tiek gaidīti videopieteikumi. Konkursa darbus var iesniegt no 12. marta līdz 30. aprīlim. Labāko darbu autori tiks uzaicināti uz īpašu pasākumu š.g. rudenī.

Detalizētāka informācija par konkursu pieejama VBTAI mājaslapā www.bti.gov.lvsadaļā “Konkursi”.

NOLIKUMS

konkursam skolēniem un pedagogiem “Skolēns, kuram es gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies”

1. Konkursa organizēšanas mērķis – mikrovides uzlabošana vispārizglītojošajās izglītības iestādēs un ārpusģimenes aprūpes iestādēs, veicinot tajās cieņpilnas attiecības starp visiem ar šīm iestādēm saistītajiem cilvēkiem.

2. Konkursa organizētājs – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

3. Konkursa uzdevums – dot iespēju skolēniem, pedagogiem, audzēkņiem un audzinātājiem diskutēt par draudzīgas vides veidošanas un nostiprināšanas iniciatīvām skolās, vardarbības prevenciju un mazināšanu skolas vidē, veicināt draudzīgas un cieņpilnas vides veidošanu skolās.

4. Konkursā var piedalīties ikviens vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes skolēns, audzēknis, pedagogs un audzinātājs.

5. Tehniskās prasības:

5.1. konkursa darbu iesūtīšana iespējama elektroniski vai sūtot pa pastu;

5.2. savos pieteikumos konkursa dalībnieki var izmantot dažādas tehnikas – eseja, videopieteikums, fotokolāža, prezentācija u.tml.);

5.2.1.ņemot vērā konkursa specifiku, īpaši gaidīti ir videopieteikumi;

5.3. konkursam iesūtāmajam darbam obligāti jāpievieno piesakāmās personas kontaktinformācija;

6. Konkursa darbu iesniegšanas kārtība:

            6.1. konkursam paredzētie darbi jānosūta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai ar norādi „KonkurssSkolēns, kuram es gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram es gribu pateikt paldies””;

6.2. darbu nosūtīšanai jāizmanto e-pasta adrese taivo.trams@bti.gov.lv vai pasta adrese: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002;

6.3. iesūtāmajam darbam jābūt pievienotai informācijai par pieteikuma autoru, norādot iesniedzēja vārdu un uzvārdu, klasi, izglītības iestādes adresi, kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi (ja tā atšķiras no darba iesniegšanai izmantotās adreses).

7. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš – no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 30. aprīlim.

8. Prasības konkursantiem – konkursam iesniedzamajā pieteikumā skolēniem jānominē pedagogi vai pedagogiem – skolēni, kuri viņu dzīvē bijuši īpaši svarīgi, devuši kādu nozīmīgu dzīves mācību vai palīdzējuši ar savu piemēru vai konkrētu rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai jāattēlo, kas tieši bijis tas īpašais un svarīgais, ko šī persona devusi tās pieteicējam.

9. Kritēriji – vērtēšanas komisija iesūtītos pieteikumus vērtēs pēc to atbilstības noteiktajam konkursa mērķim un prasībām, ņemot vērā pieteikuma saturu un noformējumu, kā arī izmantotos izteiksmes līdzekļus.

10. Vērtēšanas komisija – konkursā iesniegtos pieteikumus izskata vērtēšanas komisijas locekļi – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 5 pārstāvji.

11. Apbalvošana:

11.1 konkursā iesniegto labāko darbu autori un viņu pieteiktās personas tiks uzaicinātas uz īpašu pasākumu, kas tiks organizēts 2018. gada rudenī;

11.2. pasākuma laikā tā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar labākajiem konkursā iesniegtajiem darbiem, uzzināt vairāk par cilvēkiem, kuri kļuvuši par šo darbu varoņiem, piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī diskutēt par draudzīgas vides veidošanas un nostiprināšanas iniciatīvām skolās, vardarbības prevenciju un mazināšanu skolas vidē, veicināt draudzīgas un cieņpilnas vides veidošanu skolās.

12. Informācija par konkursu – konkursa pieteikumu publicē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas interneta mājaslapā (www.bti.gov.lv) un inspekcijas sociālo tīklu resursos, iespēju robežās – nacionālajos, reģionālajos un interneta plašsaziņas līdzekļos. Vienlaikus informāciju par konkursiem sniedz reģionālie valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori. 

KOPŠ 2010. GADA 15. MAIJA STALBES VIDUSSKOLA PIEDALĀS KUSTĪBĀ PAR POZITĪVAS VIDES VEIDOŠANU SKOLĀ „DRAUDZĪGA SKOLA”.
Kas ir kustība draudzīga skola?

Kustības „Draudzīga skola” misija – pilnveidot skolas psihosociālo vidi, lai attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju tiktu balstītas savstarpējā cieņā un sadarbībā. 

Galvenie mērķi:

 • uzlabot skolēnu, skolotāju, vecāku un skolas administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar citām institūcijām un pašvaldību;
 • pilnveidot regulāru preventīvo darbu vardarbības profilaksei skolās.   

Sekmīga mācību darba norises priekšnosacījumi ir skolēna attieksme pret mācīšanos un skolotāja -pret mācīšanu.

Skolēna aktivitāti, kompetences sajūtu, vairo pozitīvas emocijas -pieaugušo atzinība par labi padarīto vakar un cerība par izdošanos šodien, un rīt. 

Ikvienam var palīdzēt pašizpratne- spēja-saskatīt iekšējās grūtības sevī.
Mēs mēdzam:

• sevi idealizēt;

• noliedzam to, kas iederas mazāk -savu satraukumu, nedrošību, nepatiku, neapmierinātību par otra izturēšanos:
• izrādām pārspīlētu ieinteresētību;

• esam vēsi, noraidoši, manipulējoši;

• mums var būt grūtības ar adekvātu situāciju novērtējumu.

Ietekmēt un mainīt var vienīgi apzināto!

Atbalstu problēmsituāciju risināšanā var saņemt visi, kam tas ir nepieciešams.


Skolas psiholoģe Sandra Lindenberga

2012. gada 31. oktobrī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija  organizēja semināru Valmierā, kur Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore Inga Millere un galvenā inspektore Inga Dobele, dalījās pieredzē ar kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem

 • par būtiskākiem aspektiem darbā ar bērniem ar smagām uzvedības problēmām,
 • par darbu ar bērniem, kuri bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi . 

Uzmanība tika vērsta galvenajiem riska faktoriem, saistītiem ar skolas un ārpusskolas vidēm. 

Skolas vidē tie ir: 

 • Konflikti ar skolas biedriem, kā spriedzes mazināšanas līdzeklis;
 •  atbalsta trūkums no pedagogu puses- skolotāji neizprot konfliktu rašanās iemeslus, un / vai mācību grūtības, atstāj tos bez pietiekamas ievērības;
 • Konflikti ar pedagogiem – bērni pārprot savas tiesības un pienākumus, aizmirstot, ka arī skolotājam ir tiesības uz cieņas pilnām attiecībām;
 • Mācību grūtības saistītas ar:
  • informācijas uztveres un apstrādes īpatnībām,
  •  mājas pienākumu un ārpusskolas interešu slodzes sadalījumu,
  • nepietiekamu mācību darbu,
  • režīmu, uzturu, mācību darba organizāciju,
  •  pašdisciplīnas trūkumu, 
  • motivācijas trūkumu, 
  • nemācīšanos kā protestu.

Ārpusskolas vidē:

 • Vecāku atbalsta trūkums, nespēja noteikt bērnam robežas, bērns izmanto vecāka „vājumu”;
 • Vecāku intereses trūkums, par bērniem svarīgiem jautājumiem, nevēlēšanās tos risināt un sadarboties ar skolu;
 • Daļa vecāku neizprot, ka bērniem ir nepieciešama viņu palīdzība un atbalsts un vadība mājās, t.i. kontroles trūkums no vecāku puses. 

Skolas psiholoģe Sandra Lindenberga