Pētnieciskā darba struktūra

Titullapa 

Norādīts:

* skolas nosaukums,

* darba nosaukums,

* darba autora vārds, uzvārds un klase,

* darba vadītāja amats, vārds un uzvārds,

* vieta un gads (lapas apakšā).

 Anotācija (latviešu valodā)

 Īsi (ne vairāk kā 300 vārdu)

* formulēts darba mērķis, tā būtība, sasniegtie rezultāti un secinājumi,

* doti 3-5 atslēgas vārdi, tas ir, pētnieciskā darba pamatjēdzieni, kas raksturo tā tematiku un būtību,

* beigās uzskaitīti darba parametri: darba apjoms lappusēs, attēlu, tabulu un pielikumu skaits, izmantoto informācijas avotu vienību daudzums. 

Saturs 

Pēc kārtas nosauktas visas darba sastāvdaļas (daļas, nodaļas, apakšnodaļas un punkti, kuriem ir virsraksti), lapas labajā pusē pretī virsrakstam norādot lappuses numuru. Anotācija, ievads, secinājumi, izmantoto informācijas avotu saraksts un pielikumi satura rādītājā netiek numurēti.

 Ievads (līdz 2 lappusēm)

 Tajā

* pamatota izvēlētā darba temata aktualitāte un nozīme,

* formulēts darba mērķis (ko ar šo darbu autors vēlas sasniegt), uzdevumi (3-5 pētījuma veikšanas posmi, kuru rezultātā plānots sasniegt mērķi), hipotēze

(zinātniskais pieņēmums) vai pētījuma jautājums,

* nosauktas pētījuma metodes un pētījuma bāze,

* beigās raksturota darba struktūra, uzrādot nodaļu, apakšnodaļu un attēlu skaitu, kā arī izmantoto informācijas avotu un pielikumu skaitu. 

Darba pamatdaļas

 Teorija jeb iepriekš zināmā apskats (trešā daļa no kopējā darba)

Dots problēmas stāvokļa novērtējums publicētajos materiālos un koncepciju salīdzinājums, izklāstīts literatūras apskats par pētāmo problēmu un veikta šo materiālu analīze, kritiski vērtējot, izsakot savas domas un pamatojot savu nostāju, tas ir, sniedzot savu vērtējumu un komentārus.

Analizējot citu autoru darbus, nav pieļaujama nepamatota kritika un plaģiāts (cita autora darba vai tā daļas uzdošana par savu), jāizvairās no vispārzināmiem apgalvojumiem un māksloti daiļskanīgām frāzēm.

Darba izklāstā jālieto zinātniskais valodas stils, izmantojot stilam atbilstošu terminoloģiju.

Jāizvairās no 1.personas formu lietojuma (tas ir, esmēs), jālieto 3.personas forma (piemēram, autors konstatē …, tiek analizēts …).

Ja tekstā iekļauts citāts, dots cita autora skaitliskais materiāls, tabulas, attēli, formulas, izklāstīti kādas personas uzskati vai viņa teiktais, pieminēts kāds zinātnieka pētījums vai raksts, jālieto atsauces- tekstā pēc citējuma apaļajās iekavās jāuzrāda citējamā dokumenta bibliogrāfiskās norādes pirmais elements (tas ir, autors vai nosaukums) un izdošanas gads, kā arī attiecīgās lappuses numurs, ja izmantots tiešs citējums. Piemēram-(Kalniņa, 2005, 13.lpp.)   

Darba praktiskā daļa jeb autora darbības apraksts un iegūtie rezultāti (skolēna pierādījumi, veiktie pētījumi, dati, to analīze)

Dots autora darbības apraksts.

Īsā, bet nepārprotamā formā iepazīstina ar pētījuma metodiku un izvēlētām pētījuma metodēm.

Sniegta izvēlētā temata problēmas stāvokļa analīze praksē. Izmantojot matemātiskās un datu apstrādes statistiskās metodes, analizēti iegūtie rezultāti (skolēna pierādījumi, veiktie pētījumi, iegūtie dati, to analīze), kas apkopoti tabulās, attēlos, lai būtu pārskatāmāki un iespējami īsā formā raksturojami.

 Secinājumi

 Atspoguļotas pētījumā iegūtās galvenās teorētiskās un praktiskās atziņas- secinājumi veido atbildi uz ievadā izvirzīto mērķi, uzdevumiem un hipotēzi.

Secinājumi tiek numurēti, un katrs no tiem tiek rakstīts atsevišķā rindkopā. 

Izmantoto informācijas avotu saraksts         

          Bibliogrāfiskās norādes izmantoto informācijas avotu sarakstā tiek kārtotas secībā pēc latīņu alfabēta.

          Bibliogrāfiskās norādes tiek uzrādītas tikai tiem darbiem, kuri tieši izmantoti darba tekstā.

          Bibliogrāfiskām norādēm jābūt noformētām precīzi, iekļaujot visas nepieciešamās ziņas.

Grāmatas:

Baltakmens, R. Latvietis un viņa zirgs. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 282 lpp. ISBN 9984-59-540-4

Ziedonis, I. Raksti. Rīga: Nordik, 1998. 9.sēj., 397 lpp. ISBN 9984-510-263

Grants, G. (sast.) Latvijas selekcionāru ziedi. Rīga: Jumava, 1999. 159 lpp. ISBN 9984-05-201-X

Nagle, E., Gribuste, R. Bioloģija 9.klasei.Rīga: Lielvārds, 2003. 192 lpp. ISBN 9984-11-072-9

 Siguldas novadmācība. I. Berga, E. Ceske, I. Čekstere u.c. Rīga: Preses nams, 2002. 186 lpp. ISBN 9984-19-250-4

Mednieku stāsti un anekdotes. Barons Minhauzens un citi stāstnieki. Rīga: Jumava, 2000. 229 lpp. ISNBN 9984-05-341-5

Raksts krājumā:

Martinsone, K. Adekvāts pašvērtējums- optimālas pašizjūtas un savas identitātes apzināšanās garants. No:Personības pašizjūta un identitāte. Rīga: Mācību apgāds NT, 1998, 27.-239.lpp. ISBN 9984-617-47-5

Raksts žurnālā:

          Kuzmanis, J. Dzīvās dabas monstri. Terra, septembris/ oktobris, 2005, 14.-17.lpp. ISSN 1407-1290

Raksts laikrakstā:

          Zālīte, Z. Eitanāzija. Palīdzība vai slepkavība? Diena, Nr.250, 2005, 1.oktobris, 3.lpp. ISSN 1407-1290

Materiāli no interneta:

          Latvijas augi un sēnes [tiešsaiste]. [Skatīts 01.10.2008]. Pieejams: http://www.latvijas.daba.lv/augi_senes/

Arhīvu dokumenti:

          E. Ādamsona kolekcija. Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs. RLMVM 168468 (Adams, R. 16/14, 7.lpp.).

Videokasetes, kompaktdiski:

          Līvi.Karogi [skaņu ieraksts]. Rīga: Microphone Records, 1994.    

Pielikums(ne vairāk kā 1/3 no darba apjoma) 

          Pievienoti tikai tie materiāli, kas patiešām ir svarīgi un uz kuriem ir atsauces tekstā.

          Iekļauti:

* arhīva dokumentu kopijas,

* interviju protokoli,

* vēstuļu pierakstu kopijas,

* lielas pārskata tabulas,

* kartes,

* fotogrāfijas vai to kopijas.

          Pielikumi tiek numurēti un ievietoti darba beigās to pieminēšanas secībā darba tekstā. 

Darba tehniskais noformējums         

          Darbs rakstāms uz standarta izmēra A4 formāta lapām (tikai uz vienas puses).

          No lapas malām ievērojami šādi teksta attālumi:

* no kreisās puses – 3 cm;

* no labās puses – 1 cm;

* no augšas un apakšas – 2 cm.  

          Lappuses numurējamas ar arābu cipariem (titullapu nenumurē, bet kopējo lappušu skaitā ietver). Cipars rakstāms, sākot ar 1.nodaļu vai ievada otro lappusi, to rakstot lappuses apakšā vai augšā bez papildus zīmēm.

          Jaunā lappusē jāsāk darba galvenās daļas, mazākās nodaļas un apakšnodaļas jāturpina rakstīt jau aizsāktā lappusē.

          Vārdus virsrakstos neīsina un nepasvītro.

          Darba nosaukuma un virsrakstu beigās neliek punktus.

          Rakstot jāievēro:

* intervāls – 1,5,

* fonts – Normal, Times New Roman,

* burtu lielums tekstam – 12,

* burtu lielums virsrakstiem – 14 vai 16 (Bold),

* burtu krāsa – melna.

          Darbā diagrammas, shēmas, zīmējumi, fotoattēli ir attēli, tiem apakšā jābūt numuram un nosaukumam, un tekstā uz to ir jābūt atsaucei, piemēram, sk. 1.attēlu.

          Tabulas numuru raksta virs tās labajā stūrī, un tekstā uz to ir jābūt atsaucei, piemēram, sk. 1.tabulu. Tabulas nosaukumu raksta ar lielo burtu un centrē virs tabulas.         

          Fotogrāfija ir oriģinālattēls, tāpēc iekavās jānorāda tās autors un nosaukums, piemēram, 2.att. Lubāna ezers. Foto autore R.Hahele.