Pētniecisko darbu konkurss

Amatas novada pašvaldības Apvienotā izglītības pārvalde

un Vecpiebalgas vidusskola 

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu izglītības iestāžu pētniecisko darbu konkurss

5. – 9.klašu skolēniem

NOLIKUMS

Konkursa mērķi:

 • veicināt skolēnu izziņas procesu,
 • veidot un nostiprināt skolēnu pētnieciskā darba izstrādnes iemaņas un prasmes.

Konkursa dalībnieki:

 • 5. – 9. klašu skolēni,
 • darbs tiek veikts individuāli vai pārī.

Konkursa norises laiks un vieta:

 • darbi tiek iesniegti līdz 2018.gada 12.martam elektroniski (pievienojot pielikumā kā PDF vai RTF formāta failu, kura apjoms nepārsniedz 3MB) vai papīra formātā konkursa koordinatorēm Vecpiebalgas vidusskolā: 5.-7.klašu dalībnieki – Vizbulītei Kalniņai (tālr. 26511002, e-pasts: anemmoone@inbox.lv), 8.-9.klašu dalībnieki Ilonai Strelkovai (tālr. 26497579, e-pasts: ilonastrelkova@inbox.lv),
 • konkursa noslēgums – 2018.gada 23.martā plkst. 10.00 Vecpiebalgas vidusskolā.

Darba noformējums:

 • darbs atbilst pētnieciskā darba noformējuma prasībām (skatīt konkursa nolikuma pielikumu),
 • darba apjoms bez pielikuma nepārsniedz 20 lappuses (pielikums – trešā daļa no darba).

Darba aizstāvēšana:

 • dalībnieki sagatavojuši piecu minūšu ziņojumu par pētniecisko darbu, izmantojot Power Point prezentāciju (drīkst izmantot arī dažādus uzskates materiālus),
 • dalībnieki atbild uz žūrijas komisijas locekļu jautājumiem,
 • žūrijas lēmums ir neapstrīdams.

Darba vērtēšanas kritēriji:

 • darba saturs,
 • darba noformējums,
 • darba aizstāvēšana.

Konkursa žūrijas komisija:

 • Ilona Strelkova, Vecpiebalgas vidusskola (konkursa vadītāja),
 • Arnis Ratiņš, Jaunpiebalgas vidusskola,
 • Vita Miķelsone, Inešu pamatskola,
 • Agita Bērziņa, Vecpiebalgas vidusskola,
 • Vizbulīte Kalniņa, Vecpiebalgas vidusskola,
 • Uldis Blīgzna, Amatas novada Apvienotās izglītības pārvaldes metodiķis.

Konkursa organizētājiem ir tiesības konkursa dalībnieku fotogrāfijas ievietot plašsaziņas līdzekļos un  pavairot  bez  konkursa  dalībnieku  atsevišķas  piekrišanas.