Projekts PuMPuRS Stalbes pamatskolā 2020./2021. m.g. 2.semestrī

Eiropas Sociālā fonda projekta  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001) ietvaros Stalbes pamatskolā 2020./2021.mācību gada 2.semestrī iesaistījās 4 skolotāji (M.Jēkabsone, R.Hmeļņicka, I.Kozlovska, I.Ozola), un atbalsts tika sniegts 4 skolēniem, vienā vai 2 mācību priekšmetos katram.

Ņemot vērā to, ka daļa mācību laika šajā semestrī tika vadīta attālināti, prieks, ka izdevās arī šajā laikā sadarboties ar visiem skolēniem. Te paldies jāsaka arī skolēnu vecākiem par sapratni un atbalstu saviem bērniem. Izvērtējot sasniegto, redzam, ka 3 gadījumos, pateicoties PuMPuRS nodarbībām, skolēni ir ieguvuši sekmīgus vērtējumus, bet, kas ir vēl svarīgāk, visvairāk prieks par tādām lietām kā lasītprasmes uzlabošanās, patstāvīgā darba iemaņu attīstība, darba organizēšanas un laika plānošanas prasmju veidošanās – prasmēm, kas palīdzēs skolēniem veiksmīgāk mācīties jebkurā priekšmetā. Vienā gadījumā darba rezultāti neatspoguļojas sekmīgā vērtējumā, jo ar notikušajām konsultācijām bija par maz, lai pietiekamā līmenī apgūtu svešvalodu, tomēr tas nenozīmē, ka ieguvumu nav. Visos šajos gadījumos nodarbības būtu jāturpina arī nākamajā mācību gadā, jo mācīšanās traucējumi vai grūtības ir joprojām, tāpēc papildu atbalsts ir nepieciešams.

Projekta ietvaros arī  skolotājiem  šajā semestrī notika viena supervīzijas nodarbība, kurā gan stiprinājām prasmi apzināties savus resursus un iespējas, gan kopīgi meklējām labākās metodes un  risinājumus darbā ar riska grupas bērniem. Ne tikai projektā jau iesaistītajiem pedagogiem, bet arī citiem, kas strādā ar riska grupas bērniem, augustā būs iespēja piedalīties PuMPuRS organizētajā  2 dienu profesionālās kompetences pilnveides programmā “Pedagoģiskās stratēģijas izglītojamo uzvedības modeļu maiņai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšanai”.  

Direktores vietn. izglītības jaut. Inese Lunte

Varētu arī interesēt...