Projekts PuMPuRS Stalbes pamatskolā

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS (projekts Nr.8.3.4.0 / 16 / I / 001) ietvaros Stalbes pamatskolā 2020./2021.mācību gada 1.semestrī iesaistījās 3 skolotāji, un atbalsts tikai sniegts 3 skolēniem. Katram “PuMPuRS” projektā iesaistītajam skolēnam semestra sākumā ir izveidots individuālais atbalsta plāns, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas risku un paredz nepieciešamos preventīvos pasākumus šo risku mazināšanai. Mūsu skolā tās ir individuālas konsultācijas konkrētos mācību priekšmetos, kuri skolēnam rada vislielākās grūtības.

2.semestrī pagaidām iesaistījušies 4 skolotāji, un atbalsts tiek sniegts 4 skolēniem, citam vienā, citam 2 mācību priekšmetos.

Lai konsultācijām būtu pozitīvs rezultāts, ļoti svarīga ir veiksmīga sadarbība ar skolēnu un viņa vecākiem – ja tā izdodas un visas puses saprot, cik šāds atbalsts ir noderīgs, tad var cerēt uz labiem rezultātiem.  Ja skolēnam ir pietiekami skaidra motivācija un vecāku atbalsts, tad individuālās konsultācijas izdodas noorganizēt un produktīvi realizēt arī attālinātajā mācību procesā.  Līdz šim pieredze ir  bijusi pārsvarā veiksmīga, un novērojumi rāda, ka pēc regulārām konsultācijām skolēna pašvērtējums uzlabojas, viņš saprot, ka ir lietas, ar kurām viņš tomēr var tikt galā, jūtas veiksmīgāks un līdz ar to arī motivētāks ieguldīt darbu savā izaugsmē. Tomēr jāatzīst, ka motivējošais darbs no skolotāja puses lielākajā daļā gadījumu ir nepieciešams visu laiku, īpaši attālinātajā mācību procesā.

Projekta ietvaros arī  skolotājiem ir iespēja saņemt atbalstu, piemēram, skolotājiem jau septembrī notika viena supervīzijas nodarbība un martā tiek plānota vēl viena. Supervīzijas mērķis ir sniegt skolotājiem konsultatīvu atbalstu, paaugstināt kompetenci, kas nepieciešama darbā ar riska grupas skolēniem, kā arī stiprināt prasmi apzināties savus resursus un iespējas.

Varētu arī interesēt...