Skolēnu padomes reglaments

STALBES VIDUSSKOLAS

Skolēnu padomes reglaments

Izdots saskaņā ar Vispārējās izglītības

 likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie nosacījumi

1.    Stalbes vidusskolas Skolēnu padome (turpmāk – Skolēnu padome) ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija. Skolēnu padome līdzdarbojas Stalbes vidusskolas (turpmāk – skola) darba organizēšanā.

2.    Skolēnu padomi veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos.

3.    Skolēnu padome savā darbībā ievēro Skolēnu padomes reglamentu, skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus.

4.    Skolēnu padomei var būt sava atribūtika un simbolika.

5.    Skolēnu padomei ir ieteikuma tiesības skolas administrācijai.

II. Skolēnu padomes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

6.     Skolēnu padomes mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.

7.      Skolēnu padomes galvenie uzdevumi ir:

7.1.sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;

7.2.pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;

7.3.iesaistīties mācību un skolas sadzīves apstākļu uzlabošanā;

7.4.risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;

7.5.apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves uzlabošanā;

7.6.sadarboties ar citu izglītības iestāžu skolēnu padomēm (pieredzes apmaiņā).

III. Skolēnu padomes izveide un vēlēšanas 

8.      Skolēnu padomes vēlēšanu kārtību un skolēnu tiesības piedalīties vēlēšanās nosaka Skolēnu padomes nolikums.

9.      Skolā var tikt ievēlēta tikai viena Skolēnu padome.

10.  Par Skolēnu padomes locekļiem var kļūt:

10.1. 7. – 12. klases skolēni, kas demokrātiskā ceļā tiek izvirzīti no savas klases;

10.2. paši izsaka vēlēšanos darboties.

11.  Skolēnu padomi ievēl uz vienu gadu.

12.  Skolēnu padomes locekļi aizklāti no sava vidus ievēl prezidentu, kurš vada, koordinē un pārstāv Skolēnu padomi.

13.  Par Skolēnu padomes prezidenta vietnieku kļūst skolēns, kurš ieguvis otru lielāko balsu skaitu. Prezidenta vietnieks vajadzības gadījumā aizstāj Skolēnu padomes prezidentu.

14.  Skolēnu padomē ievēlētais skolēns beidz savu darbību Skolēnu padomē:

       14.1. pārtraucot mācīties izglītības iestādē;

       14.2. rakstiski izsakot vēlēšanos izstāties no Skolēnu padomes.

15.  Skolēnu var izslēgt no Skolēnu padomes, ja to ierosina vismaz 6 Skolēnu padomes locekļi, skolēns ir pārkāpis savas skolas iekšējās kārtības noteikumus, nav pildījis savus pienākumus godprātīgi, neapmeklē Skolēnu padomes sanāksmes.

IV. Skolēnu padomes sastāvs un darbības organizācija 

16.        Skolēnu padomē ir ne mazāk kā 8 skolēni:
16.1. Skolēnu padomes prezidents;

16.2. Skolēnu padomes prezidenta vietnieks;

16.3. Skolēnu padomes lietvedis;

17.          Skolēnu padomes locekļi, kas izvietojušies šādās darba grupās:

17.1. Kultūras grupa – rīko un vada Skolēnu padomes iecerētus izglītojošus kultūras pasākumus, organizē skolēnu piedalīšanos tajos, seko Skolēnu padomes apstiprinātajiem citu skolēnu rīkotajiem pasākumiem;

17.2. Izglītības grupa – organizē izglītības pasākumus skolā, palīdz skolotājiem organizēt skolēnu piedalīšanos tajos;

17.3. Informācijas grupa – informē par visiem plānotajiem skolas pasākumiem, konkursiem, par Skolēnu padomes darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;

18.     Skolēnu padomes sēdes notiek vismaz divas reizes mēnesī.

19.     Skolēnu padomes sēdes vada Skolēnu padomes prezidents, viņa prombūtnes laikā to dara Skolēnu padomes prezidenta vietnieks.

20.     Skolēnu padomes sēdes ir atklātas, tās tiek protokolētas.

21.     Lēmumi tiek pieņemti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, piedaloties vismaz pusei no kopējo padomes locekļu skaita.

V. Skolēnu padomes tiesības un pienākumi 

22.   Skolēnu padomei ir tiesības:

22.1. organizēt Skolēnu padomes darbību atbilstoši skolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;

22.2. iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai sabiedriskās un saimnieciskās dzīves uzlabošanai;

22.3. piedalīties skolas ārpusstundu darba plānošanā;

22.4. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Skolēnu padomes nolikumā.

23.   Skolēnu padomes pienākumi ir:

23.1. regulāri informēt skolēnus par Skolēnu padomē pieņemtajiem lēmumiem;

23.2. regulāri informēt skolas administrāciju par Skolēnu padomē pieņemtajiem lēmumiem;

23.3. atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības noteikumu un nolikuma ievērošanas nodrošināšanā.

VII. Noslēguma jautājumi

24. Skolas direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajā reglamentā, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenotas Skolēnu padomes funkcijas.

25 Atzīt par spēku zaudējušu Skolēnu Domes  reglamentu Nr. 8.

2014.gada 1.septembrī

Direktore                                                         J.Dzene