Skolas padomes reglaments

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 31.panta 4.daļu

 I. Vispārīgie jautājumi

 1.   Stalbes vidusskolas (turpmāk – izglītības iestāde)  skolas padomes (turpmāk – padomes) mērķis ir nodrošināt izglītojamo, pedagogu, vecāku, personu, kas realizē aizgādību un izglītības iestādes administrācijas savstarpējo sadarbību un sadarbību ar pašvaldību, kā arī citām valsts un pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
 2. Padomes reglaments nosaka padomes kompetenci, darbības jomas, padomes struktūru, tās personālsastāvu, darba organizāciju, informācijas aprites kārtību, lēmumu pieņemšanas procedūru un to paziņošanas kārtību, kā arī citus ar padomes darbu saistītus jautājumus (turpmāk – reglaments).
 3. Padome ir koleģiāla institūcija, kura darbojas, ievērojot Izglītības likuma 31.pantā noteiktos darbības kritērijus. Padomei nav juridiskas personas tiesības. Padome īsteno izglītības iestādes nolikumā noteikto kopējo mērķu un interešu sasniegšanu.
 4. Padome darbojas pastāvīgi.
 5. Padomes personālsastāva darbs ir brīvprātīgs.
 6.   Padomes reglaments nosaka padomes darbu līdz laikam, kamēr nav mainītas normatīvo aktu prasības par izglītības iestāžu pašpārvalžu kompetenci, darba organizāciju un citiem jautājumiem.

II. Padomes kompetence un darbības jomas

 1. Padome īsteno šādas darbības:
  •  sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;
  •  piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādē;
  • sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem;
  •  sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības programmu īstenošanu, izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus jautājumus;
  •   ir tiesīga lemt par to, kādus individuālos mācību piederumus [izglītojamo personiskās lietošanas priekšmeti un materiāli, kuri tiek izmantoti kā mācību līdzekļi un mācību procesa nodrošināšanai: kancelejas piederumi, apģērbs un apavi, atsevišķu mācību priekšmetu (sports, mājturība un tehnoloģijas u.c.) obligātā satura apguvei nepieciešamais specifiskais apģērbs, apavi un higiēnas piederumi, materiāli, kurus, izmantojot mācību procesā, skolēns rada priekšmetu vai produktu savām vajadzībām] nodrošina izglītojamo vecāki (personas, kas realizē aizgādību);
  •  veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību;
  •  informē sabiedrību par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā.
 2. Par padomes darbu un tās lēmumiem tiek informēts izglītības iestādes dibinātājs.

 III. Padomes struktūra un personālsastāvs

 1.    Padomes sastāvā ir 12 padomes locekļi: 6 vecāki, 2 izglītojamie, 2 pedagogi,  direktors, 1 izglītības iestādes dibinātāja pārstāvis. Padomes sēdes protokolē.
 2.     Padomes locekļu pilnvaru termiņš ir 1 gads. Padomes kārtējā gada pirmā sēde tiek sasaukta katru gadu septembra mēnesī, kurā apstiprina personālsastāvu un nosaka gada darba plānu, kā ar lemj par citiem jautājumiem.
 3.   Vecāku pārstāvji padomē ir vairākumā. Vecāku pārstāvjus ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē izglītības iestādes vecāku sapulce, nodrošinot nepieciešamo pārstāvju skaitu padomē. Izglītības iestādes darbinieku nevar deleģēt padomē kā vecāku pārstāvi.
 4.   Izglītības iestādes padomes vadītāju un padomes vadītāja vietnieku ar balsu vairākumu ievēl no vecāku pārstāvju vidus. Padomes vadītāja vietnieks pilda padomes vadītāja pienākumus viņa prombūtnes laikā.
 5. Pedagogu pārstāvjus izvirza pedagogu pašpārvaldes sēdē.
 6.  Izglītojamo pārstāvjus izvirza izglītojamo pašpārvaldes sēdē.

IV. Padomes sēžu sasaukšana un informācijas pieejamība

 1.  Padomes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības (1 reizi mēnesī)5 darba dienas iepriekš par to paziņojot visiem padomes locekļiem.
 2. Padome ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 9 no 11 padomes locekļiem un vecāku pārstāvji ir vairākumā, kā arī sēdē piedalās vismaz viens katras pārstāvniecības grupas pārstāvis un padomes vadītājs vai viņa vietnieks.
 3. Ja padomes pārstāvis neierodas uz padomes sēdi vismaz 2 reizes, tiek lemts jautājums par attiecīgā pārstāvja izslēgšanu no padomes un jauna attiecīgās grupas pārstāvja ievēlēšanu padomē.
 4.   Padomes sēdes ir atklātas. Informācijas sniegšanai padomes darbā var tikt pieaicināti savas jomas speciālisti viedokļa sniegšanai, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk un efektīvāk veiktu padomes kompetencē esošo jautājumu risināšanu.
 5.   Padomes sēdes tiek protokolētas, padomē izvirzītos uzdevumus noformē lēmumu veidā.
 6. Padomes protokola lēmumu paraksta padomes vadītājs vai padomes vadītāja vietnieks padomes vadītāja prombūtnes laikā.
 7. Padomes sēžu protokola lēmumi ir pieejami.
 8.   Padomes sēžu sasaukšanai, lēmumu paziņošanai un jebkāda cita veida efektīvas komunikācijas nodrošināšanai padomes darbā tiek izmantoti dažādi komunikatīvie kanāli (piemēram, informācija uz e-pastiem, tālruņa vai privāta saruna, izglītības iestādes mājas lapa, vietējais laikraksts, informācija pie ziņojumu dēļiem, vēstules pa pastu, specializētie portāli (E-klase), regulāra anketēšana un viedokļu sistemātiska apkopošana, vecāku sūdzību, ieteikumu un problēmsituāciju apkopojums, vecāku sapulces, radošās darbnīcas ģimenēm, talkas, saliedēšanas un izklaides pasākumi utt., ko izglītības iestādē var iniciēt un organizēt gan izglītības iestādes, gan vecāku, gan izglītojamo pārstāvji).
 9. Komunikatīvie kanāli tiek variēti un kombinēti, lai jebkura aktivitāte būtu orientēta uz kopīgu pozitīvu ieguvumu un informāciju par plānoto pasākumu, vēlāk visas ieinteresētās puses uzzinātu par to norisi.

 V. Noslēguma jautājumi

 1.  Izmaiņas un papildinājumus padomes reglamentā apstiprina padomes sēdē.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Skolas padomes  reglamentu Nr.4.

  
Padomes vadītāja                                Dace Reiziņa

SASKAŅOTS

Stalbes vidusskolas direktore                         Jolanta Dzene

09.06.2014.