Stalbes pamatskola aicina darbā angļu valodas skolotāju 1.-9.klasei

Stalbes pamatskola aicina darbā angļu valodas skolotāju 1.-9. klasei
uz nenoteiktu laiku (26 kontaktstundas).

Pretendentus aicinām pieteikties iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV)
un motivācijas vēstuli  ar norādi “Angļu valodas skolotāja vakancei”
līdz 15.08.2022. uz e pastu skola@stalbe.edu.lv
Tālrunis informācijai 27808650
Kontaktpersona – direktore Jolanta Dzene

Galvenie amata pienākumi:

  • veidot iekļaujošu, intelektuāli rosinošu, emocionāli un fiziski drošu mācību vidi, atbalstot izglītojamo cieņpilnu, atbildīgu uzvedību, īstenojot katra izglītojamā individuālās attīstības vajadzībām atbilstošu pieeju;
  • sadarboties ar kolēģiem izglītības iestādē un vecākiem izglītojamā individuālo mācīšanās vajadzību identificēšanā, risinājumu plānošanā un īstenošanā;
  • īstenot sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, izglītojamā individuālās attīstības vajadzībām atbilstošu un dzīves situācijām pietuvinātu mācību procesu;
  • lietot daudzveidīgas mācību metodes, paņēmienus un mācību līdzekļus atbilstoši izglītojamā individuālās attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem.
  • vērtēt izglītojamā sniegumu un izaugsmi saskaņā ar skaidri definētiem vērtēšanas kritērijiem.

Prasības pretendentiem:

  • izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018 .gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
  • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem.

Varētu arī interesēt...