Stalbes pamatskola aicina darbā mūzikas skolotāju 1.-9.klasei un pirmsskolai

Stalbes pamatskola aicina darbā mūzikas skolotāju 1.-9.klasei un pirmsskolai
(darba vietas adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads)
ar 01.10.2022. uz noteiktu  laiku nepilna darba likme. 

Pretendentus aicinām pieteikties iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV)
un motivācijas vēstuli  ar norādi “Mūzikas skolotāja vakancei”
līdz 15.09.2022. uz e-pastu skola@stalbe.edu.lv 
Tālrunis informācijai 27808650
Kontaktpersona – direktore Jolanta Dzene

Galvenie amata pienākumi:

  • veidot iekļaujošu, intelektuāli rosinošu, emocionāli un fiziski drošu mācību vidi, atbalstot izglītojamo cieņpilnu, atbildīgu uzvedību, īstenojot katra izglītojamā individuālās attīstības vajadzībām atbilstošu pieeju;
  • sadarboties ar kolēģiem izglītības iestādē un vecākiem izglītojamā individuālo mācīšanās vajadzību identificēšanā, risinājumu plānošanā un īstenošanā;
  • īstenot sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem, izglītojamā individuālās attīstības vajadzībām atbilstošu un dzīves situācijām pietuvinātu mācību procesu;
  • lietot daudzveidīgas mācību metodes, paņēmienus un mācību līdzekļus atbilstoši izglītojamā individuālās attīstības vajadzībām un sasniedzamajiem mācīšanās rezultātiem.
  • vērtēt izglītojamā sniegumu un izaugsmi saskaņā ar skaidri definētiem vērtēšanas kritērijiem.

Prasības pretendentiem:

  • izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018 .gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
  • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
  • kompetences: prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu; atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte; spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci; spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem.

Varētu arī interesēt...