Stalbes pamatskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES  VADĪTĀJA / Direktora vietnieks izglītības jomā

Stalbes pamatskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā, profesijas kods 134509 (darba vietas adrese: “Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Cēsu novads) uz nenoteiktu  laiku nepilna darba likme.

Darba apraksts

 • Plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt Valsts izglītības standarta, izglītības iestādes izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu īstenošanu;
 • Piedalīties izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • Piedalīties izglītības iestādes perspektīvās attīstības programmas izstrādē;
 • Plānot savu darbu un par rezultātiem atskaitīties izglītības iestādes noteiktajā kārtībā;
 • Veikt klašu (grupu) komplektēšanu un nodrošināt veiksmīgu izglītojamo adaptācijas procesu;
 • Organizēt izglītojamo pārbaudes darbu, sastādīt pārbaudes darbu veikšanas grafikus un veikt izglītojamo izglītības kvalitātes pārbaudi atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • Analizēt un vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, izvirzīt jaunus uzdevumus un informēt par to pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus;
 • Nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei;
 • Iesniegt priekšlikumus izglītības iestādes vadītājam par pedagogu slodzēm;
 • Sastādīt un koriģēt stundu sarakstu, veikt aizvietoto stundu uzskaiti;
 • Vadīt pedagogu metodiskās padomes darbu, konsultēt pedagogus, nodrošināt viņiem metodisko palīdzību;
 • Piedalīties pedagoģiskās padomes sēžu sagatavošanā un organizēšanā;
 • Nodrošināt atbalstu jaunajiem pedagogiem;
 • Nodrošināt izglītojamo līdzdalību mācību priekšmetu olimpiādes, konkursos, skatēs un koordinēt darbu ar apdāvinātajiem izglītojamajiem;
 • Koordinēt izglītības iestādes atbalsta personāla darbu izglītojamā mācīšanās, psiholoģisko, veselības un adaptācijas problēmu risināšanā, nodrošināt izglītojamajiem sociāli tiesisko un sociāli pedagoģisko palīdzību;
 • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un nodrošināt vecāku informēšanu par izglītojamo mācību sasniegumiem un problēmām.

PRASĪBAS

 • Augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas, ieinteresētība kopējā izglītības iestādes darbā;
 • Izglītība atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;
 • Izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • Mācību un audzināšanas darba satura un mācību priekšmeta didaktikas pārzināšana;
 • Izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • Gatavība nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktualitātēm izglītībā vienotajā Eiropas izglītības telpā;
 • Spēja pieņemt lēmumus;
 • Prasme plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķim un uzdevumiem;
 • Prasme strādāt patstāvīgi un  komandā;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.

Pretendentus aicinām pieteikties iesniedzot savu profesionālās darbības aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli  ar norādi “Direktora vietnieks izglītības jomā vakancei”
līdz 01.07.2022. uz e-pastu skola@stalbe.edu.lv

Tālrunis informācijai 27808650
Kontaktpersona – direktore Jolanta Dzene

Varētu arī interesēt...